Talkan yleiset myyntiehdot

  1. Soveltamisala

Nämä ehdot ovat Toimistotukku Talka Oy (”myyjä”) yleiset myyntiehdot. Mikäli näihin ehtoihin on osapuolten välisessä kaupassa kerran vedottu, ne on katsottava hyväksytyiksi myös myöhemmässä kaupassa. Jos toinen osapuoli on tosiasiallisesti saanut tiedon ehdoista aikaisemman kaupan perusteella, sovelletaan ehtoja ensimmäiseenkin kauppaan, vaikka ehtoihin ei ole erikseen vedottu.

 

  1. Kaupan päättäminen

2.1. Tarjous

Myyjän tarjous on voimassa tarjouksessa mainitun ajan. Mikäli voimassaoloaikaa ei ole mainittu, se on 30 päivää. Tarjoukseen liittyvät kuvat, piirustukset, laskelmat ja muut asiakirjat ovat myyjän omaisuutta. Tarjouksen saajalla ei ole oikeutta käyttää niitä myyjän vahingoksi tai antaa niistä tietoja kolmannelle henkilölle tai muulla tavalla hyödyntää niitä.

Tarjouksen hinta perustuu tarjouksentekopäivän valuuttakurssin, ellei tarjouksessa ole toisin mainittu. Tarjouksen hinta perustuu ostajan tai tarjouspyynnössä mainittuihin tietoihin ja määriin. Jos todellinen tilaus ei vastaa annettuja tietoja tai määritä, myyjällä on oikeus tarkistaa toimitusta tai hintaa lopullisten tietojen mukaisesti.

 

2.2. Verot

Myyjän hintamerkinnät ovat aina verottomia, alv 0%. Verottomiin tuotehintoihin lisätään käteiskaupan ja laskutuksen yhteydessä Suomessa voimassa oleva arvonlisävero tuotteen veroluokan mukaan.

 

2.3. Tilaus

Tarjouspohjaisessa kaupassa sopimus syntyy, kun ostaja on ilmoittanut hyväksyvänsä myyjän tarjouksen sellaisenaan. Muussa tapauksessa kauppa syntyy, kun myyjä on vahvistanut tilauksen tai toimittanut tavaran.

 

  1. Myyjän velvollisuudet

3.1. Toimitusaika

Ellei toisin ole sovittu, toimitusaika luetaan alkavaksi siitä alla mainitusta ajankohdasta, joka on myöhäisin:
a) sopimuksen solmimispäivä
b) sovitun vakuuden tai ennakkomaksun antopäivä
c) päivä, jolloin ostaja on toimittanut myyjälle kaikki tarvittavat tiedot

 

3.2. Toimitusehto ja lisäveloitukset

Toimitusehto on EXW myyjän toimipaikalta Porvoosta noudettuna.
Kuormalavaveloitus 9,00 €/kpl

Pientoimituslisä voimassa olevan hinnaston mukaan.

 

3.3. Takuu

Myydylle tavaralle on voimassa tuotteen valmistajan ehtojen mukainen takuu. Valmistajan takuu ja takuuehdot saatavissa valmistajine verkkosivuilta. Käytetylle tavaralle voi myyjä antaa rajoitetun takuun. Myyjän takuu ja takuuehdot annetaan aina kirjallisena.

 

3.4. Tavaran ominaisuudet

Myyjä vastaa tavaran laadusta ja muista ominaisuuksista vain sopimuksessa määriteltyjen ja muiden myyjän antamien tietojen mukaisesti. Ostaja vastaa myyjälle antamiensa tavaran käyttötarkoitukseen liittyvien tietojen oikeellisuudesta. Tuotevastuullisuutta ajatellen ostajan on tutustuttava huolellisesti myyjän kaikkiin tuotetta koskeviin määrittelyihin, ohjeisiin ja kuvauksiin ja toimittava niiden edellyttämin rajoituksin. Tuotteita on ehdottomasti käytettävä vain tavalla ja kohteissa, joihin ne on tarkoitettu. Vähänkään epävarmoissa tapauksissa ostajan on selvitettävä tuotteen soveltuvuus ajateltuun käyttöön.

 

3.5. Välillinen vahinko

Myyjä ei ole velvollinen korvaamaan ostajalle viivästyksestä eikä toimituksen virheellisyydestä aiheutuneita välillisiä vahinkoja.

 

  1. Ostajan velvollisuudet

4.1. Kauppahinta

Kauppahinta on osapuolten kesken sovittu hinta. Jos hintaa ei ole sovittu, kauppahinta on myyjän veloittama käypä hinta.

 

4.2. Maksuaika

Maksuaika määräytyy myyjän voimassa olevan maksuehdon mukaan, 10 pv netto mukaan, ellei toisin ole sovittu. Varastotoimitusten osalta maksuajan laskenta alkaa laskutuspäivästä ja tehdastoimituksissa toimituspäivästä. Laskua koskevat huomautukset tulee tehdä kahdeksan (8) vuorokauden kuluessa laskun päiväyksestä. Mikäli kauppahintaa ei makseta määräaikana, eikä tämä johdu myyjästä, on myyjällä oikeus viivyttää jatkotoimituksia, kunnes erääntyneet maksut on suoritettu.

 

4.3. Kauppahinnan tarkistaminen

Myyjä pidättää itselleen oikeuden hintojen tarkistukseen, mikäli valuuttakurssit, jotka välittömästi vaikuttavat tuontihintoihin, arvonlisänvero, tuontimaksut tai muut tavarantoimittajasta riippumattomat maksut, verot tai veroluonteiset maksut muuttuvat ennen toimituspäivää.

 

4.4. Viivästyskorko ja perintäkulut

Maksun viivästyessä peritään viivästysajalta viivästyskorkoa 10 %. Myyjällä on oikeus periä lisäksi perintäkulut.

 

4.5. Vakuudet

Mikäli vakuuden asettamisesta on sovittu, vakuus on annettava ennen tavaran toimittamisen aloittamista. Myyjä on oikeutettu vaatimaan tämänkin jälkeen vakuuden kauppahinnan maksamisesta, mikäli on painavia syitä olettaa, että kauppahinta tai sen osa jäisi suorittamatta. Myyjällä on oikeus viivyttää jatkotoimituksia, kunnes erääntyneet maksut on suoritettu tai hyväksyttävä vakuus on annettu. Myyjä on oikeutettu tähän myös silloin, kun erääntynyt kauppahinnan osa on jäänyt maksamatta. Tästä viivästyksestä johtuvia korvausvaatimuksia ei ostajalla ole oikeutta esittää.

 

4.6. Tavaran vastaanottaminen ja tarkastaminen

Ostaja on velvollinen tarkastamaan tavaran määrän ja laadun vastaanoton yhteydessä sekä merkitsemään mahdolliset poikkeamat ja kuittauksen rahtikirjaan. Vahingosta tai puutteesta on välittömästi ilmoitettava myyjälle tai rahdinkuljettajalle.

 

4.7. Reklamaatio ja virheen korjaaminen

Jos toimitus on joltakin osin virheellinen, ostajan tulee ilmoittaa virheestä myyjälle 7 arkipäivän kuluessa vastaanottopäivästä. Myyjällä on oikeus ensisijaisesti joko korjata virhe tai toimittaa uusi tavara. Ostajalla ei ole oikeutta vaatia toimitusta, jos olosuhteissa on tapahtunut sellainen muutos, joka olennaisesti muuttaa alkuperäisesti sovittujen suoritusvelvollisuuksien suhdetta.

 

4.8. Tavaran palauttaminen

Palautuksista on aina sovittava etukäteen myyjän kanssa. Palautettujen tuotteiden tulee olla virheettömiä ja avaamattomia alkuperäispakkauksissaan. Laskutettu summa hyvitetään kokonaisuudessaan, jos palautuksen syynä on myyjän virhe. Myyjän virhevastuu voidaan todentaa ostajan lähettämän kirjallisen tilauksen perusteella. Muusta syystä johtuvasta palautuksesta hyvitetään enintään 70 % laskutetusta hinnasta.

 

  1. Sopimuksen purkaminen

5.1. Ostajan oikeus purkuun

Mikäli myyjän toimitus poikkeaa olennaisesti sovitusta eikä puutetta ostajan kirjallisen huomautuksen johdosta kohtuullisessa ajassa korjata tai uutta sopimuksen mukaista tavaraa toimiteta tai jos myyjästä riippuvasta syystä toimitus viivästyy siten, että siitä aiheutuu ostajalle kohtuutonta haittaa, on ostajalla oikeus purkaa sopimus. Jos kaupan kohteena oleva tavara on valmistettu, hankittu tai pakattu erityisesti ostajaa varten hänen ohjeidensa ja toivomustensa mukaisesti eikä myyjä voi ilman tappiota käyttää tavaraa hyväkseen muulla tavoin, saa ostaja purkaa kaupan myyjän viivästyksen vuoksi vain, jos kaupan tarkoitus jää hänen osaltaan viivästyksen vuoksi olennaisesti saavuttamatta.

 

5.2. Myyjän oikeus purkuun

Mikäli kauppahintaa ei makseta määräaikana eikä tämä johdu myyjästä, on myyjällä oikeus purkaa kauppa tai se osa kauppaa, jota koskevaa tavaraa ostaja ei ole vielä vastaanottanut, mikäli viivästys on oleellinen. Myyjällä on purkuoikeus myös silloin, kun ostajan ilmoituksen perusteella tai muuten on ilmeistä, että ostajan suoritus tulee viivästymään oleellisesti. Myyjä voi lisäksi purkaa kaupan, jos ostaja ei myötävaikuta kauppaan sovitulla tai muutoin kohtuuden edellyttämällä tavalla.

 

5.3. Palvelusopimuksen purku

Myyjä voi purkaa huolto- ylläpito- tai palvelusopimuksen kesken sopimusajan asiakkaan heikon maksukäyttäytymisen, maksukyvyttömyyden, konkurssin, asiakasyhtiön myynnistä kolmannelle osapuolelle, tai muusta sellaisesta syistä, joka oleellisesti poikkeaa sopimuksen aloituksen tilannetta. Myyjä ei ole korvausvelvollinen asiakkaalle purkutoimesta johtuvista välillisistä tai välittömistä taloudellisista menetyksistä.

 

5.4. Ylivoimainen este

Myyjä ei ole velvollinen täyttämään sopimusta, jos luonnoneste, tulipalo, konevaurio tai siihen verrattava häiriö, lakko, työsulku, sota, liikekannallepano, vienti- tai tuontikielto, kuljetusvälineiden puute, valmistuksen lopettaminen, liikennehäiriö tai muu sellainen este, jota myyjä ei voi voittaa, estää tavaran tai sen osan toimittamisen. Myös silloin, kun sopimuksen täyttäminen edellyttäisi uhrauksia, jotka ovat kohtuuttomia verrattuna ostajalle siitä koituvaan etuun, myyjä ei ole velvollinen täyttämään sopimusta. Tässä tapauksessa myyjä ei ole velvollinen korvaamaan ostajalle sopimuksen täyttämättä jättämisestä aiheutunutta vahinkoa ja myyjä voi myös purkaa sopimuksen.

 

  1. Vakuutus

Osapuolet huolehtivat tavaran vakuuttamisesta sovittujen toimitusehtojen osoittaman vastuunjaon mukaisesti. Muista vakuutuksista on sovittava erikseen.

 

  1. Vastuu tavaran aiheuttamasta vahingosta

Myyjä ei vastaa vahingosta, joka aiheutuu tuotteen tai tavaran liittämisestä tai käytöstä muussa yhteydessä kuin mihin se on tarkoitettu. Myyjän vastuu välittömästä vahingosta on rajoitettu ostajan maksamaan kauppahintaan.

 

  1. Omistusoikeuden siirtyminen

Omistusoikeus tavaraan siirtyy ostajalle silloin, kun koko kauppahinta on maksettu myyjälle. Myyjä voi koska tahansa ilman eri ilmoitusta ja tekemättä tilitystä noutaa takaisin ne tuotteet, joita ei ole kokonaan maksettu. Mikäli ostaja on maksanut osan, tulee molempien tehdä tilitys 30 päivän sisällä ja esittää laskelmansa vastapuolelle.

 

  1. Ilmoitukset

Toiselle osapuolelle lähetettyjen ilmoitusten perilletulosta vastaa lähettäjä.

 

  1. Erimielisyyksien ratkaiseminen

Näistä toimituksista ja näiden toimitusehtojen tulkinnasta johtuvat erimielisyydet ratkaistaan myyjän kotipaikan alioikeudessa.